ZASTUPOVÁNÍ V OBČANSKÝCH SOUDNÍCH ŘÍZENÍCH

Jak již před drahně lety (kdysi v době první republiky) trefně uvedl jeden z mých kolegů, „advokacie je věčná hádka, žijete ve stálých sporech, jednou žalujíce, jednou jsou žalovanými“. Tzv. soudní agenda tvoří podstatnou část mé advokátní praxe. Dospěje-li jakákoli Vaše právní záležitost do stádia, kdy již není prostoru pro jiné její řešení než řešení cestou soudní, či jste-li někým jiným popohnáni před soud, můžete se na mě s důvěrou obrátit.

V soudních síních jsem jako doma a soudní agenda mě naplňuje z toho důvodu, že jde v podstatě o komplexní disciplínu, v níž je třeba spojit právní erudici s postřehem, výřečností a správnou taktikou a v níž jde v konečném důsledku o to přesvědčit soud o „pravdě“ svého klienta na úkor protistrany. Jako právní zástupce ve věcech občanskoprávních ovšem stejně tak kladu důraz i na to, abych předem náležitě vyhodnotil šance klienta na úspěch v soudním sporu a v případě, kdy jsou tyto nízké, doporučil mu spor vůbec neiniciovat (chce-li být žalujícím) či se pokusit o smír s protistranou (je-li žalovaným). I v tom spočívá přínos advokáta, neb svévolné nebo zřejmě bezúspěšné uplatňování či bránění práva jistě v zájmu žádného klienta není.

S čím můžu pomoct?

  • soupis předžalobní výzvy
  • příprava a podání žaloby k soudu
  • soupis a podání odporu proti platebnímu rozkazu
  • odvolání proti rozhodnutí soudu
  • dovolání k Nejvyššímu soudu či v souvislosti s řízením o ústavní stížnosti před Ústavním soudem