ODMĚNA ADVOKÁTA

Odměna advokáta je upravena vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), ve znění pozdějších předpisů (ke stažení zde).

Advokát má při poskytování právních služeb vedle nároku na odměnu též nárok na náhradu hotových výdajů a na náhradu za promeškaný čas za podmínek a ve výši stanovené shora uvedenou vyhláškou. Jiné náklady advokáta, zejména náklady na běžné administrativní práce, jsou zahrnuty v odměně advokáta.

Shora uvedená vyhláška rozlišuje 2 základní druhy odměny advokáta:

01. Mimosmluvní odměna
02. Smluvní odměna

Mimo výše uvedené však advokát při sjednávání smluvní odměny přihlíží v některých případech (zejména pokud jde o oblast rodinného práva) i k sociálnímu postavení klienta.

Obecně lze uvést, že nejčastějším druhem odměny advokáta je smluvní odměna časová, která se pohybuje
v rozmezí 1.500 Kč až 3.000 Kč bez DPH za hodinu právní služby.