Ochrana osobních údajů

Informace ke zpracování údajů podle článku 13 a 14 Obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR)

Informujeme vás tímto o zpracování vašich osobních údajů a vašich právech souvisejících s ochranou osobních údajů. Obsah a rozsah zpracování údajů se v rozhodné míře odvíjí od produktů a služeb, které poptáváte nebo jejichž poskytování bylo s vámi dohodnuto.

1. Kdo je správcem údajů a na koho se můžete obrátit?

Správce údajů:

Mgr. Jan Burdych, advokát

IČO: 713 31 441, evidenční číslo ČAK: 10477

Cihlářská 643/19

602 00 Brno

Česká republika

E-mail: info@burdych.cz

2. Jaké údaje se zpracovávají a z jakých zdrojů tyto údaje pochází?

Zpracováváme osobní údaje, které od vás obdržíme v rámci obchodního vztahu. Kromě toho zpracováváme údaje, které jsme přípustným způsobem obdrželi z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní rejstřík, katastr nemovitostí, média, internet). K osobním údajům patří vaše podrobné osobní údaje a kontaktní údaje (jméno, adresa, datum a místo narození, státní příslušnost, e-mailová adresa, telefonní číslo atd.), údaje ke zjištění totožnosti (např. cestovní doklady, údaje z dokladů totožnosti).

3. Pro jaké účely a na jakém právním základě se údaje zpracovávají?

Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu s ustanoveními Evropského obecného nařízení o ochraně údajů (GDPR) a zákonem o ochraně údajů z roku 2018.

 • za účelem splnění smluvních povinností (čl. 6 odst. 1b GDPR):

Zpracování osobních údajů (čl. 4 č. 2 GDPR) se provádí za účelem splnění našich smluvních závazků (např. zhodnocení/předání nemovitosti našim zákazníkům). Účely zpracování údajů jsou v prvé řadě dány konkrétním obchodním vztahem.

 • za účelem splnění právních závazků (čl. 6 odst. 1c GDPR):

Zpracování osobních údajů může vycházet z různých zákonných závazků (např. občanský zákoník, zákon o obchodních korporacích, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.).

 • v rámci vašeho souhlasu (čl. 6 odst. 1a GDPR):

Jestliže jste nám poskytli souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro určité účely (např. přímého oslovování zákazníků), zpracováváme údaje výhradně v souladu s účelem stanoveným v prohlášení o souhlasu a v rozsahu, který je v něm dohodnutý. Udělený souhlas může být kdykoliv odvolán s účinkem do budoucna.

 • k ochraně oprávněných zájmů (čl. 6 odst. 1f GDPR):

Pokud to bude nutné, můžeme my nebo mohou třetí osoby za účelem ochrany oprávněných zájmů společnosti Burdych real s.r.o., nebo oprávněných zájmů třetích osob zpracovávat údaje nad rámec vlastního plnění smlouvy. Údaje jsou za účelem ochrany oprávněných zájmů zpracovávány v následujících případech:

 • reklama nebo průzkum trhu a mínění, pokud jste nevyjádřili nesouhlas s používáním vašich údajů podle čl. 21 GDPR;
 • opatření k řízení obchodní činnosti a dalšímu rozvoji služeb a produktů;
 • opatření pro ochranu zákazníků, dodavatelů, zaměstnanců a vlastnictví společnosti Burdych real s.r.o.;
 • v rámci právního sporu;
 • uplatnění právních nároků a obrana v případě právních sporů;
 • zaručení bezpečnosti IT a provozu IT

4. Kdo obdrží mé údaje?

V rámci společnosti Burdych real s.r.o. obdrží vaše údaje zaměstnanci, kteří je potřebují ke splnění smluvních a zákonných povinností a oprávněných zájmů. Kromě toho od nás obdrží vaše údaje poskytovatelé služeb, které pověříme, a zpracovatelé zakázek (zejména právní zástupci, daňoví poradci, poskytovatelé IT služeb, účetní společnosti, makléři, se kterými má naše společnost uzavřenou platnou smlouvu o spolupráci), pokud údaje potřebují ke splnění svých úkolů. Všichni zpracovatelé jsou smluvně zavázáni k tomu, aby zachovávali důvěrnost údajů a zpracovávali je pouze v rámci poskytování služeb. Kromě toho mohou být příjemci vašich osobních údajů veřejné instituce a úřady (např. finanční úřady, soudy atd.).

Dalšími příjemci údajů mohou být místa, která jste uvedli ve svém souhlasu jako oprávněné příjemce vašich údajů.

5. Jak dlouho budou mé údaje uchovávány?

Vaše osobní údaje zpracováváme, pokud je to nutné, po dobu trvání celého obchodního vztahu (od navázání vztahu, přes realizaci až po ukončení smlouvy) a kromě toho v závislosti na lhůtách pro uchovávání a dokumentaci údajů (zejména nároky z právních vztahů), které se odvozují mimo jiné z občanského zákoníku, zákona o obchodních korporacích, zákona o ochraně spotřebitele, zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu atd.

6. Jaká práva na ochranu údajů mi přísluší?

Máte kdykoliv právo na informace, opravu, výmaz nebo omezení zpracování vašich uložených údajů, právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů v souladu s právem na ochranu údajů. Se stížnostmi se můžete obracet na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

7. Jsem povinný údaje poskytnout?

V rámci obchodního vztahu musíte poskytnout osobní údaje, které jsou nutné pro zahájení a realizaci obchodního vztahu a k jejichž shromažďování jsme ze zákona povinni. Jestliže nám tyto údaje neposkytnete, budeme zpravidla nuceni odmítnout uzavření smlouvy nebo realizaci zakázky. Souhlas se zpracováním údajů, které nejsou relevantní pro splnění smlouvy, popř. nejsou nutné podle zákona, však nejste povinni udělit.

8. Do jaké míry dochází k automatizovanému rozhodování

K navázání a provádění obchodního vztahu zásadně nepoužíváme automatizované rozhodování podle článku 22 GDPR. Pokud bychom měli tyto postupy v jednotlivých případech používat, budeme vás o tom, pokud je to stanovené zákonem, zvlášť informovat.

9. Probíhá profilování?

Nezpracováváme žádné údaje s cílem vyhodnotit určité osobní aspekty (profilování).

V souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „Nařízení GDPR“) vás informuji o zpracování vašich osobních údajů.

Správce osobních údajů

 • Mgr. Jan Burdych, advokát, IČO: 713 31 441, evidenční číslo ČAK: 10477, se sídlem Cihlářská 643/19 , 602 00 Brno, Česká republika  (dále jen „správce“ nebo „advokát“).
 • Advokát se jakožto správce osobních údajů, které mu budou klientem poskytnuty, zavazuje, že bude tyto osobní údaje zpracovávat v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb., o advokacii a Nařízením GDPR.

Právní základ pro zpracování osobních údajů

 • Právním základem pro zpracování osobních údajů je smlouva o poskytování právních služeb, která byla s klientem uzavřena nebo kterou klient s advokátem hodlá uzavřít.
 • V případě kontaktování advokáta klientem prostřednictvím kontaktního webového formuláře je právním základem pro zpracování osobních údajů souhlas klienta. Ten lze odvolat e-mailem zaslaným na adresu: office@burdych.cz

Účel zpracování osobních údajů

 • Advokát zpracovává osobní údaje klienta za účelem poskytování právních služeb podle smlouvy uzavřené s klientem, popřípadě při činění úkonů předcházejících uzavření smlouvy.
 • V případě kontaktování advokáta prostřednictvím webového formuláře je účelem zpracování osobních údajů kontaktování klienta advokátem. Účelem zpracování jsou rovněž povinnosti advokáta vyplývající z platných právních předpisů.

Příjemci osobních údajů

 • Orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány).
 • Další příjemci dle potřeb a pokynů klienta.

Doba zpracování osobních údajů

 • Osobní údaje klienta budou advokátem zpracovávány po dobu platnosti smlouvy o poskytování právních služeb a po jejím skončení s nimi bude naloženo dle platné právní úpravy, zejména zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, v platném znění zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, v platném znění, a Nařízení GDPR.

Práva klienta

 • Klient má právo na přístup k osobním údajům. Klient má právo od správce osobních údajů získat informace o tom, zda advokát zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou tyto údaje zpracovávány.
 • Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoliv doplnit.
 • Klient má právo žádat o výmaz osobních údajů. Advokát je povinen zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.
 • Klient má právo, aby advokát v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech advokáta, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoliv vznést námitku.
 • Klient má právo na přenositelnost osobních údajů. Klientovi náleží možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.
 • Klient má právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů, a to v případě, pokud jsou osobní údaje zpracovány na základě souhlasu klienta uděleného odesláním kontaktního webového formuláře. V případě zpracování osobních údajů na základě smlouvy o poskytování právních služeb se odvolání souhlasu neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy o poskytování právních služeb uzavřené s klientem, nikoliv na základě souhlasu se zpracováním.
 • V případě, že bude klient jakkoliv nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděného advokátem, může podat stížnost přímo advokátovi nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.
 • Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)